REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 Sklep internetowy, działający pod adresem www.zoozoo.pl  jest prowadzony przez firmę : Pet Experts Sp. z o.o. z siedzibą w 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lok 515 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442527, NIP 7010361832, REGON 146428437. Kapitał zakładowy: 100 000zł


Postanowienia ogólne

 1.      Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu, przez stronę www.zoozoo.pl
 2.      Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.zoozoo.pl
 3.      Warunkiem dokonania zakupów w sklepie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 4.      Zakupy w sklepie mogą by dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 5.      Oferty zamieszczone w sklepie nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do składania ofert.
 6.      Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 7.      Nie dopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

                                                             Definicje:

 1.      CENA – określona w złotych polskich, kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
 2.      DNI ROBOCZE – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3.      DOSTAWA– czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4.       DOSTAWCA – oznacza firmę, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
 5.      HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 6.      KLIENT – oznacza podmioty, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7.      KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8.      KONTO KLIENTA – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzeczy przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.
 9.      REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin.
 10.    REJESTRACJA – oznacza faktyczną czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego
 11.    SPRZEDAWCA -  Pet Experts Sp. z o.o. z siedzibą w 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lok 515 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442527, NIP 7010361832, REGON 146428437.
 12.    STRONA INTERNETOWA SKLEPU – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi  Sklep Internetowy, działającej w domenie zoozoo.pl
 13.    TOWARU – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 14.    TRWAŁY NOŚNIK – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15.    UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, zasadach określonych w Regulaminie między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienia:

 1.      Zamówienia za pośrednictwem Internetu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2.      Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w sklepie zoozoo.pl . Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Składając zamówienie Klient dokonuje:

o    wyboru zamawianych towarów,

o    oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

o    wyboru sposobu uregulowania płatności.

o    podania danych kontaktowych (telefon i e-mail) osoby zamawiającej.

 1.      Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 2.      Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować jeżeli nie będzie można skutecznie potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia.
 3.      Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
 4.      Realizacja zamówienia następuje:
 •          w przypadku zamówień płatnych przelewem, po zaksięgowaniu na koncie bankowym sklepu zoozoo.pl wpłaty zgodnej z wartością zamówienia,
 •          w przypadku zamówień płatnych za pobraniem, po zakończeniu procedury składania  zamówienia,
 1.      Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Ewentualnie wprowadzanie zmian jest możliwe poprzez e-mail ( internetowy@zoozoo.com.pl ) lub telefonicznie 22 270 12 50, kom. 509 737 167. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
 2.      Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia
 3.      W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie należność najpóźniej w terminie 7 dni od dnia anulowani zamówienia.
 4.    Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ceny:

 1.      Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.zoozoo.pl przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2.      Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3.      Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4.      Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6.      Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7.      Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

Dostawa:

 1.      Wysyłka:
 •          Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
 •          Zamawiając na wysyłkę produkt z listy OTC wyrażasz zgodę na złożenie w Twoim imieniu dyspozycji zlecenia odbioru w firmie kurierskiej InPost.
 •          Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 •          W przypadku zamówień złożonych do godz. 12.00 kompletowanie jest realizowane w dniu zamówienia. Wysyłka następuje natychmiast po skompletowaniu zamówienia, a dostawa następuje zwykle następnego dnia roboczego w godzinach od 8:00-18:00
 •          W wyszczególnionych przypadkach wysyłka może nastąpić do 30 dni od daty zamówienia.
 •          Na terenie Warszawy dostawy są realizowane zwykle następnego dnia roboczego w godz. 10:00-18:00
 •          W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.
 •          Każdorazowo do przesyłki jest dołączany Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 •          Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować jak najszybciej się ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
 •          W przypadku zamówienia o wartości powyżej 99 zł Sklep pokrywa koszty przesyłki na terenie Polski. W pozostałych przypadkach wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty przesyłki w kwocie 15 zł. Podane koszty wysyłki dotyczą wysyłki  na obszarze Polski. Koszty wysyłki poza granice Polski są wyliczane indywidualnie dla każdego zamówienia. 
 •          Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 1.      Odbiór osobisty:
 •          Odbiór zamówionego towaru jest możliwy i może być dokonany w poniższych sklepach bądź w magazynie głównym:

ZOOZOO.PL Market Zoologiczny Aleje Jerozolimskie 476, 05-800 Pruszków w godzinach pracy sklepu tj:
Dni robocze: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00

ZOOZOO.pl Sklep zoologiczny 05-092 Łomianki ul. Warszawska 122 , tel. 22 270 10 55, lomianki@zoozoo.pl

Godziny otwarcia:
Pn-Sb 10:00 - 20:00
Nd 10:00 – 18:00 (niedziele handlowe)

ZOOZOO.PL Market Zoologiczny ul. Słowicza 1K, 05-500 Mysiadło (k. Warszawy) w godzinach pracy sklepu tj:

Dni robocze: 10:00 – 20:00
Sobota: 9:00 – 20:00
Niedziela: 10:00 – 17:00

ZOOZOO.PL Market Zoologiczny al. Krakowska 1, 05-090 Janki w godzinach pracy sklepu tj:
Dni robocze: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela: 10:00 – 17:00

ZOOZOO.PL Market Zoologiczny Vogla 62, 02-990 Wilanów w godzinach pracy sklepu tj:
Dni robocze: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

ZOOZOO.PL Market Zoologiczny Vis-aVis ul. Przyczółkowa 221, 02-992 Wilanów w godzinach pracy sklepu tj:
Dni robocze: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela: 10:00 – 17:00

ZOOZOO.PL Magazyn ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna w godzinach:
Dni robocze: 8:30 – 16:30

 •          W przypadku wcześniejszej wpłaty (np. zamówienia opłaconego przelewem), aby odebrać osobiście towar, Klient będzie proszony o wydruk potwierdzający płatność.

Formy płatności:

 1.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 •          płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub doręczyciela Sklepu;
 •          płatność gotówką lub kartą płatniczą/kredytową w przypadku zamówienia odbieranego osobiście we wszystkich marketach ZOOZOO.PL
 •          przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: ING Bank Śląski 48 1050 1025 1000 0090 8078 4011 (Pet Experts Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok.515 00-695 Warszawa), bez względu na formę dostawy/odbioru.
 1.      W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli produkt znajduje się na liście OTC jest dostępny do sprzedaży tylko w przypadku odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej. Zamawiając produkt na wysyłkę wyrażasz zgodę na złożenie w Twoim imieniu dyspozycji zlecenia odbioru w firmie kurierskiej InPost.

                                                              Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1.      Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2.      Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone na przykład pisemnie na adres Sprzedawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : internetowy@zoozoo.com.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 2.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy w Sklepie Internetowym ).
 3.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Towar należy odesłać na adres: zoozoo.pl, Sklep Internetowy - Magazyn Ul. Słoneczna 116A05-500 Stara Iwiczna. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5.      W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7.      Produkty lecznicze nie podlegają zwrotowi. Zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271). 

 

Gwarancja, reklamacje, odpowiedzialność sklepu:

 1.      Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a Pet Experts Sp. z o.o.. w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od Pet Experts Sp. z o.o. potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta).
 2.      Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (np. czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.
 3.      zoozoo.pl gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewność zwrotów. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od żądania. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000r. Nr 22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania paczki). Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4.      W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
 5.      Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 6.      Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: internetowy@zoozoo.com.pl, telefonicznie pod numerem 22 270 12 50 w godzinach 9.00 – 17.00 bądź listownie na adres ZOOZOO.PL Market Zoologiczny ul. Nowogrodzka 50 lok 515, 00-695, Warszawa.
 7.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego a po uznaniu reklamacji przez gwaranta koszty przesyłki przechodzą na gwaranta pod warunkiem korzystania przy przesyłce zwrotnej z usług Poczty Polskiej przesyłka polecona. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niezgodność zamówionego towaru z otrzymanym jest wynikiem pomyłki po stronie sprzedającego.
 8.      Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową. Towar należy odesłać na adres: zoozoo.pl, Sklep Internetowy - Magazyn Ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9.      W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
 10.    Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
 11.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych. Do produktów posiadających gwarancję producenta Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.
 12.    Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.                                                 

 

                                                           Ochrona danych osobowych

 1.      Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2.      Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędna w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.
 3.      Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4.      Szczegółowe zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w zakładce ,,Polityka Prywatności’’.

 

Postanowienia końcowe:

 1.      Towar prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2.      Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3.      Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 4.      Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 5.      Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.zoozoo.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 7.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.
 8.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018