REGULAMIN KONKURSU:  „Okulary z filtrem UV od marki Frontline gratis”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Okulary z filtrem UV od marki Frontline gratis(dalej „Konkurs”) jest: Pet Experts Sp. z o.o. z siedzibą w 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lok 515 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442527, NIP 7010361832, REGON 146428437. (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promocji sklepu internetowego Zoozoo.pl

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.

4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Instagram odwiedzający fanpage marki Organizatora znajdujący się pod adresem: https://www.instagram.com/zoozoopl/ (zwany dalej „Fanpage”).

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik Konkursu”).

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Instagram.

8. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym („Zgłoszenie Konkursowe”).

9. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.

10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

11. Konkurs trwa od dnia 17.07.2020 od chwili publikacji na Instagramie i Fanpage’u informacji o Konkursie do dnia 21.07.2020 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.

12. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany ani stowarzyszony z serwisem Instagram, Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.

13. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście Konkursowym.

 

§2. Zasady Konkursu

1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest dodanie na swoim profilu w serwisie Instagram zabawnego zdjęcia lub filmu z udziałem swojego pupila oraz oznaczenie @zoozoo.pl i dodanie w komentarzu pod swoim zdjęciem #zoozoopl a także skomentowanie lub dodanie zabawnego emoji pod postem konkursowym.

Dodanie zdjęcia / filmu oraz komentarza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść tego Zgłoszenia, w postaci zdjęcia, zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”.

2. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, trzyosobowa komisja konkursowa, złożona z wybranych przez Organizatora członków, dokona oceny Prac Konkursowych wybierając spośród nich 10 najciekawszych, najbardziej kreatywnych oraz najbardziej docenionych przez użytkowników serwisu Instagram. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili do Konkursu wybrane przez komisje Prace Konkursowe, będą zwani dalej „Laureatami” .

3. Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, ale może zostać Laureatem maksymalnie jeden raz, co oznacza, że przy przyznawaniu nagród będzie brana pod uwagę tylko najwyżej oceniona Praca Konkursowa danego Uczestnika Konkursu.

4. Komentarze umieszczone pod postami Organizatora oraz prace/zdjęcia umieszone na profilach, które ze względu na ustawienia prywatności nie są publicznie dostępne (profile prywatne) oraz Zdjęcia (Prace Konkursowe) usunięte do dnia 22.07.2020 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie zdjęcia zawierającego Pracę Konkursową z profilu oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.

5. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana oddzielnie.

6. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w niniejszym Regulaminie.

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

8. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych: a. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego; b. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym; c. będących utworami lub zawierającymi utwory do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu; d. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego; e. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich); f. zawierających wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na wykorzystanie Prac Konkursowych zawierających taki wizerunek; (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda powinna zostać wyrażona przez przedstawiciela ustawowego takiej osoby); g. naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Instagram . Prace Konkursowe nie spełniające wymagań określonych w ust. 7 oraz 8 niniejszego § 2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane w szczególności pod kątem prawnym – zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną oraz wykluczone z Konkursu.

 

§3. Nagrody

1. Organizator przewidział nagrodzenie 3 Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez komisje konkursową w sposób określony w § 2 pkt. 2. 10 nagród zostanie przyznanych Laureatom, których Prace Konkursowe zajęły miejsca od pierwszego do dziesiątego. Nagrodę stanowią okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV od producenta marki Frontline oraz 10zł rabatu na zakupy za minimum 150zł w sklepie internetowym Zoozoo.pl lub sklepach stacjonarnych!

2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia konkretnego wariantu Nagrody, których chciałby otrzymać.

 

§4. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród

1. Organizator skontaktuje się z Laureatami do 7 dni roboczych po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Instagram .

2. Laureat zobowiązany jest, w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w § 4 punt 1 Regulaminu wskazać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz preferowany sposób odbioru. Nagroda zostanie doręczona podczas realizacji zamówienia w sklepie Zoozoo.pl lub do wskazanego przez Laureata sklepu Zoozoo.pl w ciągu 7 dni roboczych i będzie tam oczekiwać na odbiór kolejne 14 dni roboczych.

Adresy sklepów Zoozoo.pl:


- ZOOZOO.pl Warszawa Wilanów Pl. Vogla
ul. Vogla 62
tel. 22 270 12 05
wilanow.vogla@zoozoo.pl

- ZOOZOO.pl Warszawa Wilanów Vis-a-Vis
ul. Przyczółkowa 221
tel. 22 270 12 10
wilanow.visavis@zoozoo.pl

- ZOOZOO.pl Mysiadło
ul. Słowicza 1K
tel. 22 270 10 70
mysiadlo@zoozoo.pl

- ZOOZOO.pl Pruszków
Al. Jerozolimskie 476
tel. 22 270 12 73
pruszkow@zoozoo.pl

- ZOOZOO.pl Janki
Al. Krakowska 1
tel. 22 270 12 17
janki@zoozoo.pl

- ZOOZOO.pl Łomianki
ul. Warszawska 122
tel. 22 270 10 55
lomianki@zoozoo.pl

3. W sytuacji w której Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram z przyczyn od niego nie zależnych, w tym w sytuacji, gdy Laureat nie wskaże Organizatorowi danych, o których mowa w paragrafie 4 punkt 2 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w paragrafie 4 punkt 1, prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wyłoniona w sposób określonych w § 2 ust 2.

4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Instagram.

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu.

7. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.

8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Prac Konkursowych będących utworem, w związku z którymi przyznana została nagroda.

9. Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw autorskich w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby nagrodzonej Pracy Konkursowej (jeżeli jest ona utworem) jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej. Jeżeli Organizator nie skieruje do Laureata, w wiadomości o której mowa w §4 pkt 1 Regulaminu propozycji zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik Konkursu, który zgłosił nagrodzona Pracę Konkursową udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z nagrodzonej Pracy Konkursowej w sposób i na polach eksploatacji określonych w niniejszym punkcie 9, która to licencja jest udzielona pod warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody, do czasu zawarcia przez strony umowy przenoszącej prawa autorskie o której mowa w dalszej części niniejszego punktu 9.Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia tytułu udzielenia licencji oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich, poza otrzymaną nagrodą. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zawarcia z Organizatorem umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora Pracy Konkursowej na wszystkich wskazanych w poniżej polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do (do wyboru przez Organizatora): a. utrwalania poprzez sporządzanie kopii Pracy Konkursowej oraz przenoszenie Pracy Konkursowej na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu; b. zwielokrotniania Pracy Konkursowej, w tym sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną; c. wprowadzania Pracy Konkursowej do obrotu, jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania; d. digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; e. rozpowszechnia, w tym droga emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny lub naziemny, oraz poprzez emisje w sieci Internet (w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych), f. inkorporowania Pracy Konkursowej do innych utworów; g. wykorzystania, w sposób określony w niniejszym punkcie 9 poszczególnych elementów składających się na Prace Konkursową, w tym łączenia takich elementów Pracy Konkursowej z innymi utworami h. wykorzystania we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, i. publicznego udostępnienia Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; j. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, k. wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, rozporządzania oraz korzystania z opracowań, oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby;

10. W sytuacji gdy nagrodzona Praca Konkursowa stanowi utwór a Organizator skieruje do nagrodzonego Uczestnika propozycje zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu jej nie zawarcie skutkuje utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

11. Laureat zawierając umowę o której mowa w § 4 ust 9 Regulaminu lub udzielając licencji, o której mowa tamże, zapewnia, ze korzystacie przez Organizatora nagrodzonej Pracy Konkursowej, w sposób określony w §4 ust 1 Regulaminu nie będzie powodowało powstania roszczeń osób trzecich, w tym w zakresie wynagrodzenia z tytułu wykorzystania utworu audiowizualnego lub artystycznego wykonania utworu.

 

§5. Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail internetowy@zoozoo.pl z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.

2. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu 5 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.

 

§6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu ( „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”)

2. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: internetowy@zoozoo.pl oraz telefonicznie: 22 270 12 50.

4. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu: a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, b. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata, c. wykorzystania Pracy Konkursowej w sposób określony w § 4 punkt 9 Regulaminu (w zakresie wizerunków zawartych na zdjęciach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe, o ile taki wizerunek zostanie na zdjęciu utrwalony) d. rozpoznania reklamacji, e. prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie Laureatów),

5. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby: a. zbieranie, b. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie, c. zmienianie modyfikowanie, d. przechowywanie, e. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania, f. usuwanie, niszczenie.

6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Laureatów jest także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

8. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

9. W zakresie Danych Osobowych w postaci nagrań głosu oraz wizerunków zawartych w filmikach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) polegający na zapewnieniu Administratorowi możliwości korzystania z filmików, do których prawa nabył na podstawie § 4 pkt. 9 Regulaminu.

10. W zakresie celów wskazanych w ust. 4 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, nick w serwisie Instagram, wizerunek utrwalony w Pracy Konkursowej (jeżeli taki zostanie utrwalony na nagrodzonym zdjęciu), dane adresowe wskazane przez Laureata w celu otrzymania nagrody, dane wskazane przez Laureata w celu rozliczenia podatku od nagrody

11. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych: a. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu. b. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. c. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń. d. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości wykorzystania nagrodzonych zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku po zakończeniu Konkursu.

13. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

14. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa: a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. prawo do sprostowania swoich danych, c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO; d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.

15. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: internetowy@zoozoo.pl

16. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

17. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: prześlij email na adres internetowy@zoozoo.pl lub wyślij list (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: Pet Experts Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 116A 05-500 Stara Iwiczna