Regulamin Konkursu „#kochamzoozoo.pl"

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „#kochamzoozoo.pl” (dalej „Konkurs”) jest: Pet Experts Sp. Z o.o. z  siedzibą w 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442527, NIP 7010361832, (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem,  zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook & Instagram.

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności („Uczestnik Konkursu”).
6. Uczestnicy Konkursu muszą działać zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook & Instagram.
7. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego w sposób zgodny z §2 Regulaminu Konkursu oraz wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym.
8. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.
9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
10. Konkurs trwa od dnia 02.12.2020 od czasu publikacji postu konkursowego do 28.12.2020 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.
11. Konkurs odbywa się na fanpage’u marki Zoozoo.pl w serwisie Instagram oraz Facebook
12. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook & Instagram. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników w czasie trwania Konkursu są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook &Instagram.
13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony w Poście Konkursowym.
 
§2 Zasady Konkursu
1.Zadaniem uczestnika Konkursu jest udostępnienie na swoim profilu postu konkursowego na Intagramie oraz Facebook wraz z hashtagiem #kochamzoozoo.pl, polubienie strony Zoozoo.pl na Instagramie oraz Facebook. Profil Uczestnika Konkursu na czas trwania konkursu musi być publiczny, dodanie zdjęcia pod postem konkursowym oraz oznaczeniu w nim 3 osób.

 

2. Dodanie zdjęcia oraz komentarza, stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu a treść tego Zgłoszenia zwana będzie w dalszej części Regulaminu ,,Pracą Konkursową’’.
3. Trzyosobowa Komisja Konkursowa złożona z wybranych przez Organizatora członków, przyzna Zgłoszeniom konkursowym punkty zgodnie i tym sposobem 8 (ośmiu) uczestników, którym w zależności od ilości otrzymanych punktów przyzna nagrody główne.
4. Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, ale może zostać Zwycięzcą Konkursu maksymalnie 1 raz.
5. Każde Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika będzie oceniane oddzielnie.
6. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w poście konkursowym.
7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogu określonego w §2 nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
8. Zakazane jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń Konkursowych o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zakazane są Zgłoszenia Konkursowe naruszające dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym. Takie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo ich usunięcia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych odpowiedzi pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane pod kątem prawnym, zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Odpowiedź nie może zawierać znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną. Odpowiedzi zawierające treści niezgodne z Regulaminem i/ lub przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Konkursu.
 
§3 Nagrody
1.Organizator przewidział nagrodzenie 8 (osiem) uczestników, którzy wezmą udział w konkursie.


2. Każdy z ośmiu uczestników, otrzyma nagrodę w postaci nagrody wg miejsca, które zajmie.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
§4 Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród
1. Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu do 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
2. Laureaci w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu powinni skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem serwisu Instagram lub Facebook i podać dane, o których mowa w pkt. 3 poniżej.
3. Dla celów sprawnego przekazania nagród, Laureaci powinni podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody.
5. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 4 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu.
6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
7. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia laureatów w serwisie Instagram, na stronie marki Zoozoo.pl, dostępnej pod adresem https://www.instagram.com/zoozoo.pl/. W tym celu Organizator zastrzega sobie możliwość podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu.
9. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (poniżej 18-tego roku życia) Uczestnik jest zobowiązany przed wydaniem nagrody dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie. Zgoda powinna zostać nadesłana w odpowiedzi na informację Organizatora określoną w §4, pkt. 1. wraz z zachowaniem wskazanych terminów (przesyłka powinna zostać nadana przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2). Brak zgody lub nienadesłanie zgody w terminie jest równoznaczne z niespełnieniem przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie i utratą prawa do nagrody.
10. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych odpowiedzi w Konkursie, wprowadzania zmian (w tym edycyjnych), dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich. Organizator posiada również prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych odpowiedzi w Konkursie.
11. Uczestnik oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem umieszczonej odpowiedzi oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem odpowiedzi do Konkursu;
12. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona odpowiedź naruszyła dobra osobiste osób trzecich.
13. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych odpowiedzi w Konkursie (art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
• Zwielokrotnianie każdą znaną techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,
• Wprowadzanie do obrotu,
• Wprowadzanie do pamięci komputera,
• Wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet,
• Wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,
• Publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.
 
§5 Reklamacje
1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres  e-mail określony w §5, pkt. 4. z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.
3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 20 dni roboczych od daty ich otrzymania. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: internetowy@zoozoo.pl
5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
6. Reklamacje przesłane na inny adres niż określony w pkt. 2 oraz niezawierające adresu korespondencyjnego nie będą podlegały rozpatrzeniu.
[1] W rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 
§6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie Konkursu, wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości nagrody. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko ewentualnie nick używany przez uczestnika w serwisie facebook.com oraz instagram. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także adres zamieszkania, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania do ich poprawienia bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana do Organizatora. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu.
3. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa. Dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: internetowy@zoozoo.pl